Digitalizácia procesov v priemysle s ADMIN4.0 otvára možnosti inováciám a priestor pre riešenia zvyšujúce efektivitu, úsporu a kvalitu. Nároky kladené na operátorov vyžadujú automatizáciu ich činností či už nahradením autonómnou technológiou, alebo zefektívnením ich činnosti. Pasívne spôsoby automatizácie a kontroly v manufaktúre poskytujú dáta a informácie pre analýzu ľudského faktoru a tie aktívne priamo ovplyvňujú jeho činnosť nepriamym riadením výrobného procesu, alebo jeho kontrolou. Jedným z takých riešením je aj nástroj asistovanej digitálnej výroby ADMIN4.0, ktorý spája šikovné ruky človeka s precíznosťou stroja a poskytuje ako pasívne tak aj aktívne prvky automatizácie a kontroly manufaktúry.

Program ADMIN4.0 je určený primárne do manufaktúry naprieč celým priemyselným spektrom, kde pomáha v náročných pracovných postupoch, rieši otázky kvality a nastavuje efektívne procesy v spojení s ľudským faktorom:

 • zefektívnenie výrobných procesov
 • zvyšovanie kvality výrobkov a spokojnosti zákazníkov
 • znižovanie nárokov na pracovníkov a zavádzania pracovníkov do výroby
 • znižovanie nákladov na reklamácie a opravy

ADMIN4.0 je silným nástrojom pre široké spektrum priemyslu:

 • Montážna výroba
 • Strojársky priemysel
 • Stavebný priemysel
 • Drevospracujúci priemysel
 • Papierenský priemysel
 • Sklady
 • a iné.

Porovnanie automatizovanej manufaktúry ADMIN4.0 s inými výrobnými technológiami

ADMIN4.0 môže byť riešením aj u Vás. Inovujte prístup – zachovajte prácu.

SOFTWAROVÝ BALÍK digitalizácie ADMIN4.0

Užívateľský program umožňujúci konfiguráciu funkčných riešení bez znalosti programovania. Poskytuje komfortné nastavenie efektívnych a kontrolných procesov pre manufaktúru v oblasti manuálnej výroby, kontroly výrobkov, skladov a bezpečnosti.

 

Medzi jeho hlavné funkčné prvky patria:

 • Vizuálne navádzanie video-projektorom, alebo laserovým projektorom
 • 2D a 3D spracovanie obrazu a vizuálna inšpekcia kvality
 • 3D skenovanie objektov a analýza tvarov
 • Riadenie toku materiálu na pracovisku a zásobovanie
 • Robotika a konfigurácia robotických ramien v spolupráci s človekom
 • Zaznamenávanie, analýza a spracovanie výrobných dát

 

Umožňuje spájať všetky funkcionality v jeden celok a vytvárať tak procedurálne programy pre interaktívny zážitok pri práci. Práca s dátami a iné pokrokové prvky vám umožňujú tvoriť a optimalizovať efektívne výrobné procesy. Prispôsobenie fungovania na mieru podľa vašich požiadaviek je taktiež samozrejmosť.

 

Čo viac ešte ponúka ADMIN4.0?

 • Procedurálne riadenie jedného a viac procesov naraz
 • Kombinovanie funkcií a spájanie v jeden funkčný celok
 • Plnohodnotné 2D a 3D CAD prostredie a podpora DXF a STL súborov
 • Prepájanie funkcií v súradnicovom systéme pomocou CAD
 • Automatické generovanie riadiacich programov pomocou preddefinovaných vstupných dát
 • Pripájanie periférií ako elektronické a digitálne nástroje, RFID, čítačky čiarových kódov, tlačiarne a iné…

Hlavné funkcie

Pick to Light systém a materiálový tok
Kamerová kontrola kvality
3D skenovanie povrchu
Vizuálne navádzanie
Robotické zariadenia
Prepájanie funkcií v súradnicovom systéme pomocou CAD prostredia

Rozšíriteľnosť

Čítačky kariet
Snímač čiarových kódov
Tlač
Digitálne náradnie
Pripojiteľnosť systémov IO, PLC, SQL, ERP, MES, WMS
Hand Tracking

Dáta

Vzdialené ovládanie cez Android
Ukladanie a vizualizácia výrobných dát
Automatické generovanie výrobných programov

Možnosti aplikácie

Možnosti vizuálnej projekcie s ADMIN4.0 pomáha operátorom s navádzaním pri práci, manipulácií či zobrazovanie technických výkresov pre opracovanie a taktiež zabezpečuje pracovisko informačným a bezpečnostným značením. Spojenie s počítačovým videním umožňuje vytvárať interaktívne pracovné procedúry s operátorom v hlavnej úlohe, kontrolovať kvalitu a správnosť vyhotovenia či prispôsobovať projekcie meniacej sa polohe objektov. Použitím systému UniBox pre svetlené navádzanie k materiálu v rámci pracoviska, jeho dopĺňaniu či vychystávaniu v skladoch môžete vytvoriť komplexné digitálne pracovisko so širšou infraštruktúrou materiálového toku. Takto konfigurované digitálne pracovisko ADMIN4.0 môže slúžiť ako tréningové pracovisko pre jednoduchšie zavádzanie operátorov do výroby, vytvorenie digitálnej výroby či implementovanie výrobnej linky o jej oživenie o nové technológie.

Spojenie s robotickým ramenom umožní vytvoriť spojenie robot-človek a odľahčiť operátora o monotónnu prácu či vytvoriť dynamické manipulačné či kontrolné operácie. Zber a spracovanie dát zo všetkých procesov je nevyhnutnosť a ich analýza vzdialeným pripojením z pohodlia kancelárie len umocňuje pocit kontroly nad výrobou.

ADMIN4.0 - ASISTOVANÁ DIGITÁLNA VÝROBA V PRIEMYSLE 4.0

Všetky produkty SmartVision sú postavené na platforme ADMIN4.0 a celá funkcionalita riešení je užívateľsky konfigurovaná v prostredí ADMIN4.0. Program je vytvorený tak aby aj užívateľ s minimálnymi skúsenosťami mohol vytvoriť vlastné riešenie pomocou ADMIN4.0. Platforma ADMIN4.0 sústreďuje viacero modulov pomocou ktorých je možné vyskladať správne riešenie.

ADMIN4.0 | WorkManager

Platforma ADMIN4.0 sa delí na operátorské prostredie (runtime) a konfiguračné prostredie (studio). WorkManager z pohľadu operátora je pracovné prostredie spojené s pracoviskom ADMIN4.0 a reprezentuje a vykonáva procedurálny program konfigurovaný pre danú stanicu. Zobrazuje informácie o aktuálnom výrobnom kroku ako text a vizualizáciu, meria čas každého kroku a porovnáva ho s očakávaným časom a priebeh práce vizualizuje v grafe.

WorkManager je platforma každého pracoviska ADMIN4.0, ktorá autonómne vykonáva procedurálny program a poskytuje základné funkcie pre jeho konfiguráciu s rozšírením o doplnkové moduly funkcií alebo funkčných riešení.

WorkManager sa delí na verzie Basic, Smart a Pro podľa potrebnej funkčnej náročnosti a rozšíriteľnosti o moduly. Je teda konfigurovateľný aby najľahšie spojil hodnotu a požadovanú funkčnosť.

Špecifikácia ADMIN4.0 | WorkManager Basic

Procedurálna nadstavba na WorkManager Basic

Podporované zariadenia nad rámec WorkManager Basic:

 • Projekcie jedným a viac zariadeniami Render4 (modul Guide)
 • Projekcie jedným zariadením Vector4 (modul Laser)
 • Kamerové 2D inšpekčné aplikácie a detekcie polohy objektov jednou kamerou (modul Vision)
 • 3D kamerové / skenerové inšpekčné aplikácie jedným zariadením (modul Vision / Scan)
 • Robotické riadenie (modul Robot)
 • Hand Tracking a kontrola rúk a manipulácie na pracovisku
 • Android aplikácia pre vzdialené ovládanie

Špecifikácia ADMIN4.0 | WorkManager Smart

Dátová nadstavba na WorkManager Smart

Podporované zariadenia nad rámec WorkManager Smart:

 • Projekcie jedným a viac zariadeniami Vector4 (modul Laser)
 • 3D kamerové / skenerové inšpekčné aplikácie jedným a viac zariadeniami (modul Vision / Scan)
 • Robotické riadenie s dynamickým generovaním trajektórií (modul Robot)
 • Možnosť inštalácie do elektrického kabinetu pre priemyselné aplikácie s podporou I/O
 • Automatické spracovanie dát pre jednoduché a rýchle vytváranie procedurálneho programu z CAD výkresov, alebo modelov (ADP)
 • Vytváranie programov pomocou vzorov (Wizard)
 • Ukladanie výrobných dát do SQL a vizualizácia zo vzdialeného prístupu cez WEB server
 • Prepojenie na vzdialený server, databázu SQL, alebo systém MES / ERP
 • Knižnica API C++ pre komunikáciu s ADMIN4.0

Špecifikácia ADMIN4.0 | WorkManager Pro

Dátová nadstavba na WorkManager Smart

Podporované zariadenia nad rámec WorkManager Smart:

 • Projekcie jedným a viac zariadeniami Vector4 (modul Laser)
 • 3D kamerové / skenerové inšpekčné aplikácie jedným a viac zariadeniami (modul Vision / Scan)
 • Robotické riadenie s dynamickým generovaním trajektórií (modul Robot)
 • Možnosť inštalácie do elektrického kabinetu pre priemyselné aplikácie s podporou I/O
 • Automatické spracovanie dát pre jednoduché a rýchle vytváranie procedurálneho programu z CAD výkresov, alebo modelov (ADP) 
 • Vytváranie programov pomocou vzorov (Wizard)
 • Ukladanie výrobných dát do SQL a vizualizácia zo vzdialeného prístupu cez WEB server
 • Prepojenie na vzdialený server, databázu SQL, alebo systém MES / ERP
 • Knižnica API C++ pre komunikáciu s ADMIN4.0

ADMIN4.0 modul | Vision

Umožňuje pracovať s počítačovým videním a prepájať ho s inými funkciami ADMIN4.0 a vytvárať tak interaktívne a autonómne procedúry pre kontrolu kvality, inšpekciu vyhotovenia, detekciu polohy, rozpoznávanie objektov a iné…

Špecifikácia

 • Funkcie počítačového videnia pomocou 2D a 3D kamery
 • Kalibrácia obrazu kamery a súradnicová 3D kalibrácia do priestoru
 • Prepojenie s CAD a práca v súradnicovom systéme
 • Inšpekčné funkcie: Analýza farby, tvarov, inteligentné inšpekcie, neurónové siete, 3D inšpekcia
 • Detekcia polohy objektov pomocou: 3D modelu, 2D kriviek, značiek ARUCO

ADMIN4.0 modul | Scan

3D skenovanie povrchu objektov umožňuje detailne analyzovať tvar a správnosť vyhotovenia s vysokou presnosťou a referenčne analyzovať pomocou 3D modelu.

Špecifikácia

 • 3D snímanie a analýza pomocou 3D kamery a skeneru
 • 3D skenovanie tvarov a ich analýza
 • Kontrola odchýlok skenovaných tvarov voči referenčnému modelu
 • Prepojenie s CAD a práca v súradnicovom systéme

ADMIN4.0 modul | Guide

Projekcia obrazu pomocou video-projektoru Render4. Projekcia rastrovej grafiky, vzorov, bezpečnostných značiek a vytváranie vizuálneho navádzania.

Špecifikácia

 • Podpora pre video-projektor Render4 a iné rastrové projektory
 • Súradnicová 3D kalibrácia do priestoru
 • Funkcia vnútornej kalibrácie projektora
 • Prepojenie s CAD a práca v súradnicovom systéme
 • Projekcia DXF kriviek, grafických obrázkov a vzorov, video inštrukcií a animácií
VIzuálne navádzanie v stavebníctve

ADMIN4.0 modul | Laser

Projekcia obrazu pomocou laserového projektoru Vector4. Projekcia presnej vektorovej grafiky, technických výkresov, vzorov a navádzacích značiek.

Špecifikácia

 • Podpora pre laserový projektor Vector4
 • Súradnicová 3D kalibrácia do priestoru
 • Funkcia vnútornej kalibrácie projektora
 • Automatická re-kalibrácia pomocou Corner Cubes
 • Prepojenie s CAD a práca v súradnicovom systéme
 • Projekcia vektorovej grafiky, kriviek a DXF

ADMIN4.0 modul | Robot

Robotické riadenie pre roboty Universal Robots a ich konfiguráciu. Vytváranie aplikácií pre podporu operátora na pracovisku, manipuláciu a polohovanie objektov, alebo robotické videnie.

Špecifikácia

 • Podpora pre jedno robotické rameno Universal Robots UR3, UR5 a UR10
 • Jednoduché vytváranie trajektórií a riadenie robotického ramena typu Universal Robots
 • Prepojenie s procedurálnym riadením a ostatnými funkciami ADMIN4.0

Viac o riešení #ADMIN4.0

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si online konzultáciu!